Regulamin

Regulamin płatności

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne

- Regulamin Płatności – Niniejszy regulamin określający warunki płatności za zakupione usługi,
- Organizator – DREAM.ink Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Grażyny 7 lok 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742029, o numerze NIP: 729-27-26-924 oraz REGON: 380853001,
- Uczestnik - Osoba nabywającą pakiet startowy,
- System Rejestracji - Osoba nabywająca pakiet startowy, www.dziensportu.eu
- Pośrednik płatności – Serwis PayU

 1. Uczestnik kupując pakiet startowy w jakiejkolwiek przewidzianej w regulaminie formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie Płatności i w Regulaminie Płatności serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Organizator, prowadzi sprzedaż pakietów startowych uprawniających do wzięcia udziału w wydarzeniu Dzień Sportu.
 3. Uczestnik, kupując pakiet startowy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu wydarzenia Dzień Sportu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.dziensportu.eu
 4. Każdy Uczestnik, przed udaniem się na wydarzenie powinien sprawdzić na stronie internetowej www.dziensportu.eu, czy wydarzenie Dzień Sportu nie zostało odwołane lub czy nie nastąpiły zmiany organizacyjne mogące mieć wpływ na realizację usługi przez Organizatora.
 5. Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Pakietu Startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy, Uczestnikowi zawierającemu umowę o świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzenia, poprzez rejestrację na stronie oraz nabywającemu Pakiet Startowy poprzez stronę www.dziensportu.eu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Zawarta na podstawie Regulaminu Płatności umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia jej wykonania, które odbywa się poprzez realizację wydarzenia Dzień Sportu przez Organizatora.
 7. Organizator zakazuje odsprzedaży pakietów startowych, zakupionych za pośrednictwem strony www.dziensportu.eu, osobą trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wzięcia udziału w próbie uczestnika, który odkupił pakiet startowy pomijając procedury wyznaczone przez Organizatora.
 8. Organizator informuje, że nie prowadzi wysyłki pakietów startowych do uczestników. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu wydarzenia, w pkt. rejestracji wskazanym przez organizatora.

§ 2 Opłata za Pakiet Startowy

Opłata dotyczy zakupu pakietu startowego upoważniającego do udziału Dniu Sportu, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Łodzi.

§ 3 Wysokość opłat brutto

Opłata wynosi odpowiednio 29 zł brutto.

§ 4 Formy dokonywania płatności

Płatności za pakiet startowy można dokonać w następujących formach:
Kartą kredytową/płatniczą. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony www.dziensportu.eu/zapisy - Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.
- Przelewem bankowym. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.dziensportu.eu
UWAGA: płatności, które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną zidentyfikowane i przypisane do konta Uczestnika.

§ 5 Dzień wpłaty

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu na konto PayU.

§ 6 Faktura

W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres e-mail: hello@letsmovigo.com

§ 7 Problemy z płatnościami

W razie problemów lub pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt nahttps://www.payu.pl/pdf-generator#no-back, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich, zakupionych za pośrednictwem PayU pakietów startowych. Zakupione pakiety nie podlegają wymianie i zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia, pytania lub reklamacje dotyczące pakietów startowych należy kierować drogą mailową na adres hello@letsmovigo.com
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia niniejszego terminu, gdyby rozpatrzenie reklamacji wiązało się z nadmiernymi trudnościami, niezależnymi od Organizatora lub wymagałoby uzyskania wiadomości specjalnych. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji, w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

§ 9 Prywatność

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prawidłowego rozliczenia płatności oraz realizacji usługi polegającej na organizacji wydarzenia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowego rozliczenia płatności oraz realizacji usługi.
 3. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych znajdują się w regulaminie wydarzenia Dzień Sportu dostępnym na stronie www.dziensportu.eu
 6. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z organizacją próby jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Dniu Sportu. Osobom, które podały dane osobowe (Uczestnicy), przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników próby będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie próby. Dane Osobowe Uczestników mogą również zostać udostępnione firmom partnerskim wydarzenia w celach marketingowych.

§ 10 Akceptacja regulaminów

Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz z Regulaminem wydarzenia Dzień Sportu dostępnym na stronie www.dziesportu.eu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. W razie sporów z Uczestnikiem sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, z mocą obowiązująca od 23.03.2019 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty, miejsca wydarzenia.
 5. Organizator może dokonać wszelkich zmian niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyny.
Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA „DZIEŃ SPORTU”

1. CELE IMPREZY

 • zorganizowanie testu Coopera, tj. próby 12 minutowego ciągłego biegu na terenie Portu Łódź,
 • popularyzacja sportu oraz aktywnego stylu życia,

2. ORGANIZATOR

1. Organizatorem wydarzenia „Dzień Sportu”, w ramach, którego zostanie przeprowadzony test Coopera (dalej zwany „Imprezą”) jest DREAM.ink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Grażyny 7 lok. 21, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742029 (dalej zwana „organizatorem”).

2. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z Imprezą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie zgodnie z postanowieniami. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie Imprezy.

3. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Porcie Łódź, przy Pabianickiej 245 w Łodzi.

2. W Imprezie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w Imprezą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zaistnienia siły wyższej, Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i daty Imprezy. O zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani w formie mailowej, minimum 24 h przed Imprezą. Zmiana nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, bez podania przyczyn. W razie odwołania wydarzenia Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

4. UCZESTNICY

1. Impreza ma charakter otwarty. W Imprezie może wziąć udział każda osoba, będąca w stanie psychicznym oraz fizycznym pozwalającym na podjęcie się biegu ciągłego trwającego 12 minut. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.

2.Warunkiem udziału Uczestnika w Imprezie jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • uiszczenie opłaty startowej,
 • wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
 • wyrażenie zgody na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie utrwalonego podczas Imprezy wizerunku Uczestnika, w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Organizator niniejszym ma prawo wykorzystać utrwalony wizerunek w materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich mediów Organizator ma prawo udzielenia dalszej licencji na wykorzystanie wizerunku Uczestnika swoim partnerom. Zgoda na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 • zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokumentacją szacującą ryzyko uczestnictwa w Imprezie udostępnioną przez Organizatora.

3. Osoby nieletnie, które ukończyły 12 rok życia oraz są w stanie podjąć się biegu ciągłego trwającego 12 minut, mogą wziąć udział w Imprezie wyłącznie za pisemną zgoda rodzica/opiekuna, która zostanie podpisana na miejscu Imprezy, przed rozpoczęciem biegu niepełnoletniego uczestnika. Opiekunowie oraz rodzice są zobowiązani do sprawowania pełnej pieczy nad osobami nieletnimi podczas Imprezy oraz są za nie odpowiedzialne. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia miejsca, w którym rodzice i opiekunowie będą mogli przebywać podczas biegu osoby nieletniej, bez obowiązku uiszczenia opłaty za pakiet startowy.

4. Osoby niepełnosprawne, mogą wziąć udział w Imprezie, jeśli są w stanie fizycznym oraz psychicznym pozwalającym na bezpieczny udział w Imprezie. Osoby niepełnosprawne biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren wydarzenia oraz udziału w Imprezie, a także żądać opuszczenia Imprezy przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób oraz dla prawidłowego przebiegu Imprezy. W razie odmówienia wstępu lub wyproszenia Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

5. ZAPISY

1. Uczestnicy dokonują zapisów poprzez formularz znajdujący się na stronie www.sdziensportu.eu

2. W formularzu Uczestnik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji.

3. W formularzu uczestnik będzie poproszony o wskazanie przedziału czasowego, w którym chciałby wziąć udział w Imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego czasu podjęcia biegu przez danego Uczestnika. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms lub drogą lub mailową. 4. Każdemu z zapisanych Uczestników przysługuje pakiet startowy. Wraz z odebraniem pakietu startowego Uczestnik potwierdza swoje uczestnictwo w Imprezie. Pakiet startowy będzie do odebrania w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów, o których poinformują oni zapisanych Uczestników.

6. IMPREZA

1. Rozpoczęcie i zakończenie Imprezy będą zakomunikowane przez Organizatora wyraźnym i donośnym sygnałem. Impreza rozpocznie się o godz. 12 i będzie trwać przez 7 h. Planowany termin rozpoczęcia Imprezy może ulec zmianie.

2. W Imprezie może wziąć udział maksymalnie 112 Uczestników.

3. Celem Imprezy jest przeprowadzenie testu Coopera badającego wydolność tlenową Uczestników. Na potrzeby Imprezy mierzone są przebiegnięte przez Uczestników kilometry.

4. Uczestnicy Imprezy wykonują test Coopera na jednej z czterech bieżni udostępnionej Uczestnikom w trakcie Imprezy. Oznacza to, że w każdym momencie trwania imprezy biec mogą łącznie 4 osoby jednocześnie.

5. Uczestnik rozpoczyna bieg po wyraźnym sygnale sędziego. Po upływie określonego czasu od rozpoczęcia biegu, tj. 12 minut, sędzia daje wyraźny sygnał o zakończeniu biegu.

6. Uczestnik, który nie zdołał przebiec pełnego testu Coopera, jest kwalifikowany jako osoba, która wzięła udział w Imprezie i tym samym pokonany przez nią dystans jest liczony na potrzeby ostatecznego wyniku.

7. Uczestnik sam wybiera tempo w którym chce pokonać test Coopera, mając jednocześnie możliwość dowolnej modyfikacji tempa biegu w trakcie biegu.

8. Każdy Uczestnik może podjąć próbę przeprowadzenia testu Coopera tylko raz. Uczestnik, który ukończył swój bieg nie może ponownie ustawiać się w kolejce.

9. Dla potrzeb weryfikacji efektu charytatywnego imprezy, każdy Uczestnik musi podpisać się w rejestrze, zaświadczając, że wziął udział w teście oraz potwierdzając swój indywidualny dystans. Karty do podpisu będą dostępne u Organizatora, we wskazanym przez organizatora miejscu. Podpis musi zostać złożony niezwłocznie po zakończeniu testu.

10. W trakcie Imprezy oraz podczas przebywania na terenie miejsca Imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących jej przebiegu.

11. Uczestnik zobowiązany jest stawić się na miejscu Imprezy minimum na pół godziny przed godziną, którą wybrał w procesie rejestracji oraz przeprowadzenia rozgrzewki pod okiem trenerów obsługujących Imprezę. Organizator nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w Imprezie, osobom, które dotarły na miejsce Imprezy po tym czasie. Organizator może poinformować Uczestnika poprzez wiadomość sms lub drogą mailową o możliwości wcześniejszego wzięcia udziału w Imprezie.

12. Po upływie 24h od zakończenia Imprezy, Organizator poda do publicznej wiadomości wstępną informację, o tym ile kilometrów zostało przebiegniętych a w efekcie - jaka darowizna trafi na cele charytatywne.

13. Podczas Imprezy, na terenie obiektu będzie obecny ratownik medyczny. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do jego poleceń.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W czasie trwania Imprezy Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

2. W czasie trwania Imprezy Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać wewnętrznych przepisów obiektu, na terenie którego będzie odbywać się Impreza, a także zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

4. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.

5. Z wyjątkami przewidzianymi w regulaminie, Organizatorzy odpowiadają za bezpieczny przebieg Imprezy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)). W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia opublikowania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.